วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทำไมถึงยังสามารถใช้วิธีการจัดหาพัสดุ โดยวิธี ตกลงราคา หรือ สอบราคาได้อยู่ ทั้งที่มีการประกาศให้จัดหาโดยวิธี e-Market และ e-bidding

             ตามที่ประชุม กวพ.ได้มีมติขยายระยะเวลามาตรการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 สำหรับใช้จัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ออกไปพลางก่อน จนถึงวันที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจะมีผลใช้บังคับเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคล่องตัว สามารถเบิกจ่ายเงินโดยเฉพาะแผนงาน โครงการขนาดเล็กเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นและมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในปีงบประมาณ 2560 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง

              ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาในการกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ตาม ว 299 เดิม ประกอบด้วย

1.การซื้อหรือการจ้างราคาไม่เกิน 500,000 บาท ใช้วิธีตกลงราคา

2.การซื้อหรือการจ้างตั้งแต่ราคา 500,000 – 2,000,000 บาท ใช้วิธีสอบราคา

3.การซื้อหรือการจ้าง ตั้งแต่ราคา 2,000,000 บาทขึ้นไป ให้ส่วนราชการใช้วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วแต่กรณี

4.การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 23 หรือ 24 แล้วแต่กรณีๆ ไป ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น