วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ผู้ค้าภาครัฐ , ผู้ค้าในระบบ GFMIS คืออะไร
ผู้ค้าภาครัฐ คือ ผู้ค้าที่จดทะเบียนพานิชย์ในลักษณะ ร้านค้าบุคคลธรรมดา เจ้าของคนเดียว , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , บริษัทจำกัด หรืออื่นๆตามกฏหมายกำหนด โดยผู้ค้าต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐกับทางคลังจังหวัด หรือ กรมบัญชีกลาง เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐและ สามารถที่จะทำการค้าขายกับหน่วยงานรัฐทั่วไปประเทศ โดยผ่านเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th
ผู้ค้าในระบบ GFMIS  คือ ผู้ค้าภาครัฐ ที่มีซื้อ/จ้าง/เช่า โดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยหน่วยงานรัฐดังกล่าวใช้เงินงบประมาณในการซื้อ/จ้าง/เช่า ดังกล่าว โดยผู้ค้าต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้าในระบบ GFMIS กับหน่วยงานของทางภาครัฐที่ทำการซื้อ/จ้าง/เช่า นั้นๆ เพื่อที่หน่วยงานจะนำข้อมูลส่งให้ทางกรมบัญชีการ และเมื่อถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสินค้าหรือบริการ ทางหน่วยงานจะส่งเรื่องให้ทางกรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินเข้าไปที่บัญชีของผู้ค้าโดยตรงตามที่ลงทะเบียนไว้

เมื่อต้องทำการค้ากับหน่วยงานภาครัฐ ต้องทำอะไรก่อน ?
  สิ่งแรกคือผู้ค้าต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐก่อน เพราะ การซื้อจ้าง ส่วนมากเจ้าหน้าที่พัสดุต้องทำดำเนินการซื้อจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ถ้าผู้ค้ายังไม่ลงทะเบียน ระบบจะไม่อนุญาตให้จัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ค้าดังกล่าว

ผู้ค้าในระบบ GFMIS ต้องสมัครเมื่อใด
  การที่ผู้ค้าจะลงทะเบียนเป็นผู้ค้าในระบบ GFMIS นั้น ต้องรอให้หน่วยงานที่ผู้ค้าทำการซื้อขายเป็นผู้แจ้งเท่านั้น เพราะ การเป็นผู้ค้าในระบบ GFMIS นั่นจะต้องโอนเงินจากส่วนกลางผ่านทางบัญชีผู้ค้าเท่านั้น ผู้ค้าต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้าในระบบ GFMIS เป็นหน่วยงานไป เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ในกรณีที่ผู้ค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น บัญชีธนาคารที่ต้องการให้ภาครัฐโอนเงินค่าสินค้าหรือบริการเปลี่ยน ผู้ค้าต้องทำหนังสือแจ้งหน่วยงานทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น