วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การบันทึกข้อมูลงบประมาณ ปี 2561 ในระบบ e-GP

         บางหน่วยงานมีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณปี 2561 เมื่อทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณต้องมีการกรอกรหัสงบประมาณพร้อมจำนวนเงินลงไปในระบบด้วย แต่ ณ เวลานี้ รหัสงบประมาณปี 2561 ยังไม่ออก สามารถแก้ไข โดยอ้างอิงจาก หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 0220 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 แจ้ง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่มา : ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น