วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

[แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์] การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระบะที่ ๒ ไปยังระบบ GFMIS Web Online

            เนื่องด้วยกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web Online ให้รองรับก่ารเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เมื่อหน่วยงานต้องการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จะต้องทำการบันทึกรายการผ่านระบบ e-GP แล้วนำรายการไปผ่านระบบ GFMIS Web Online  ถ้าไม่ได้ทำตามขั้นตอนดังกล่าว จะไม่สามารถเบิกเงินงบประมาณได้
รายละเอียด สามารถดูได้ที่ https://docs.google.com/file/d/0B5UYqafmGiDYOWh3QWw0bUoxclk/edit (PDF)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น