วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ข่าวประชาสัมพันธ์] การเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMIS

     
               ในวันที่  29  พฤษภาคม 2555  กรมบัญชีกลางแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายประเภทนิติบุคคลในระบบ GFMIS ในส่วนของเลขประจำตัวผู้เสียภาษี   หรือคำค้นหา จากเดิม 10 หลัก เป็น 13 หลัก ตามที่กรมสรรพากรออกให้  ภายใต้รหัสผู้ขายเดิม 

ตัวอย่าง  
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด   
  -  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เดิม
10 หลัก  คือ  3030307361 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เดิม13 หลัก ใหม่ ป็น  0105544059011
  -  รหัสผู้ขาย จากระบบ GFMIS คื1000008984

วิธีปฏิบัติเมื่อเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ยังเป็น 10 หลัก
1.  ทำเรื่องเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย จากเดิม 10 หลัก เป็น 13 หลัก
2.  รวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำเนาใบรับรองการจดทะเบียนการค้า , สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี , ใบ ภพ. 20 , สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของ หรือ ผู้มีอำนาจ เป็นต้น  โดยเซ็นต์สำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งประทับตราของกิจการ
3.  ส่งเอกสารพร้อมคำร้องให้ทางสำนักงานคลังจังหวัด หรือกรมบัญชีกลาง เพื่อได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป


การบล็อกข้อมูลหลักผู้ขาย
             รมบัญชีกลางได้ประกาศบล็อกข้อมูลหลักผู้ขาย เนื่องจาก มีการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายซ้ำซ้อน มีผลทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณกิดความผิดพลาดได้
          
ตัวอย่าง 
บริษัท ดำรงศักดิ์บริการ จำกัด 
-  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก คือ  
3101326390   

-  รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS คือ 1000067185

              แต่เนื่องด้วย บริษัท ดำรงศักดิ์บริการ จำกัด ยังไม่ถูกเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษใหม่ จาก 10 หลัก เป็น 13 หลัก จึงมีหน่วยงานส่งเรื่อง สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ของ บริษัท ดำรงศักดิ์บริการ จำกัด ใหม่ โดยใช้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก จึงเป็น 
บริษัท ดำรงศักดิ์บริการ จำกัด 
-  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก คือ  
0105528000652  

-  รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS คือ 1000102241

 
        จะเห็นว่า มีรหัสผู้ชายในระบบ GFMIS ถึง 2 ข้อมูล ด้วยกัน คือ 1000067185 และ 1000102241 ต่างก็เป็น ของ บริษัท ดำรงศักดิ์บริการ จำกัด ทั้งสิ้น
        กรมบัญชีกลางจึงแก้ไขโดย บล็อคข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ คือ ข้อมูลที่สร้างจาก เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก พร้อมกับเปลี่ยน เลขผู้เสียภาษี 10 หลัก เป็น 13 หลัก 
        
แนวปฏิบัติเมื่อทำเรื่องเบิกจ่ายให้กับผู้ขายที่ถูกบล็อก
1. ในกรณีที่มีการ กันเงินเหลื่อมจ่ายข้ามปีห้ทำการ สลายใบ PO เดิม แล้วเปลี่ยนเลขข้อมูลผู้ขายใหม่
2. ในกรณีที่เป็นยอดคงค้าง ให้ทำการยกเลิกใบ PO เดิม แลสร้างใบ PO ใหม่
          

ที่มา :   1.  หนังสือกรมบัญชีกลาง
          2.  เว็บ gfmisreport.mygfmis.com

รายละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น