วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

[GFMIS] รู้หรือไม่...ระบบบันทึกงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มีถึง 5 ประเภท
      เมื่อเราบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนระบบ GFMIS จะสังเกตได้ว่า เมื่อเราซื้อ วัสดุ เราจะเลือกเป็น K (ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน) ถ้าเราต้องการซื้อครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือ ก่อสร้าง เราก็จะเลือกเป็น  S (สินทรัพย์ บัญชีพัก)  ส่วน I ที่เป็นวัสดุคงคลัง  แต่รู้หรือไม่ ระบบบันทึกงานจัดซื้อ/จัดจ้าง มีถึง  5  หัวข้อ 
1. การจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย (K)
    เป็นการบันทึกรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีเป็นการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง หรือจ้าง/เหมาบริการ ที่ลงเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน และไม่มีสินทรัพย์ถาวรเกิดขึ้นตามรายการที่สั่งซื้อ/จ้าง  ตัวอย่างเช่น
 - สั่งซื้อวัสดุ, จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา, จ้างที่ปรึกษา , จ้างเหมาบริการ , ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ เป็นต้น


2. การจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีบันทึกเป็นการจัดซื้อสินทรัพย์ (A)

    เป็นการบันทึกรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีเป็นการซื้อพัสดุที่มีสภาพเป็นครุภัณฑ์ตามประกาศของกรมบัญชีกลางและมีมูลค่าต่อชิ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ตัวอย่างเช่น ครุภัณฑ์ต่่างๆ เป็นต้น

3. การจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีบันทึกเป็นการจัดซื้อสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง/ดำเนินงาน หรืองานระหว่างทำ (W)

   เป็นการบันทึกรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีเป็นการซื้อ/จ้างดำเนินการ งานโครงการที่มีการส่งมอบงานเป็นงวด และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีรายการสินทรัพย์เกิดขึ้น หรืองานจัดซื้อสินทรัพย์ที่มีการชำระเงินตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป ตัวอย่างเช่น     สั่งจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งส่งมอบงานเป็นงวดและเสร็จสิ้นงานมีรายการสินทรัพย์เกิดขึ้น

4. การจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีบันทึกเป็นการซื้อวัสดุคงคลังที่เก็บเฉพาะมูลค่า (I)

- เป็นการบันทึกรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีเป็นการซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันหลายๆหน่วยงานและต้องมีการจัดเก็บไว้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆมาเบิกใช้งาน  สาเหตุที่ต้องจัดเก็บเช่น
1. เป็นวัสดุที่ต้องสั่งซื้อในปริมาณมากเนื่องจากต้องสั่งผลิต
2. เป็นวัสดุที่ใช้ระยะเวลาในการจัดหานานเนื่องจากต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ
    - ตัวอย่างเช่น วัคซีนป้องกันโรค เป็นต้น

3. จะเป็นวัสดุทั่วไป ที่มีจำนวนมาก และมีการเบิกจ่าย ตลอดเวลาก็ได้ เช่น กระดาษ 

5.การจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีบันทึกเป็นการจัดซื้อเข้าบัญชีพักสินทรัพย์ (S) –สำหรับการบันทึกซื้อสินทรัพย์ผ่าน Excel Loader

   -  เป็นการบันทึกรายการจัดซื้อ/จัดจ้างกรณีที่ต้องการให้สินทรัพย์ (ครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้าง) นั้นขึ้นเป็นบัญชีพัก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น