วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กรณียกเว้นสำหรับการซื้อ/จ้าง/เช่า ของ ระบบ e-GP และ เอกสารที่แนบเพิ่มเติมในต้องนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS

แนวทางการบันทึกรายการใน ระบบ e-GP

และเอกสารที่แนบเพิ่มเติมกรณีต้องนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS

กรณียกเว้น
    ระบบ e-GP ระยะ 2 หน่วยงาน ต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-GP (http://www.gprocurement.go.th)


 โดยต้องบันทึกทั้งเงินงบประมาณรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้


1. ยอดเงินในการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า  ต่ำกว่า 5000 บาท
2. จ่ายเงินสด
3. จัดจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา (ร้าน , ห้างหุ้นส่วนสามัญ , บุคคลธรรมดา)
เช่น   ล้างแอร์ กับ ร้าน , จ้าง นาย ก  ตกแต่งสวน  ,  จ้าง หสม.กอไก่ เดินระบบไฟในห้องน้ำ  เป็นต้น


-  การเบิกจ่ายค่าน้ำมัน


เช่น   ล้างแอร์ กับ ร้าน , จ้าง นาย ก  ตกแต่งสวน  ,  จ้าง หสม.กอไก่ เดินระบบไฟในห้องน้ำ  เป็นต้น

หมายเหตุ หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เลขที่ 0421.4/ว 82 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2556

4 ความคิดเห็น:

 1. กรณีซื้อ/จ้าง/เช่าบุคคลธรรมที่จดภาษี 7% ต้องลงระบบ e-GP ไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าเป็นการซื้่อต้องลงครับ ถ้ามีการทำใบ PO
   แต่ถ้าเป็นการจ้างไม่ต้องครับ รายละเอียด ตามเอกสารที่ กค 0421.4/ว.82 ลงวันที่ 28 กพ. 2556 เลยครับ ว่าด้วยเรื่องการจ้างเหมากรณีบุคคลธรรมดา

   ลบ
 2. ขอทราบว่าการเบิกจ่ายน้ำมันตาม ว462 ลว 28 พ.ย.55 ในกรณีไม่มีที่เก็บน้ำมัน ที่ว่าไม่ต้องทำในระบบ e-gp นั้น มีหนังสือเวียนใดรองรับหรือไม่คะ หาอยู่แต่ไม่เจอเลยค่ะ รบกวนด้วยค่ะ
  ขอบคุณ

  ตอบลบ
 3. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาแต่เกิน 100,000 ต้องลงegp ไหม

  ตอบลบ