วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

การใช้ดุลยพินิจผ่อนปรนไม่ตัดสิทธิผู้เสนอราคาในกรณีผิดพลาดเล็กน้อยจากเอกสาร

อ้างอิง หนังสือเวียน : นร (กวพ) 1305/ว 11948  ลว. 13 ธันวาคม 2543
       ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ แก้ไขเพิ่มเนิม ข้อ 50 (1) วรรคสอง ได้กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา/ประกวดราคา สามารถใช้ดุลยพินิจผ่อนปรนไม่ติดสิทธิผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด ที่เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 

ตัวอย่างเช่น
        การใช้อากรแสตมป์สำหรับปิดตราสารต่างๆ เช่น เอกสารมอบอำนาจ  ในกรณีที่ผู้เสนอราคา ลืม หรือ ติดไม่ครบ ตามเงื่อนไขการสอบราคา/ประกวดราคา ให้ถือว่าเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยตามนัยของระเบียบ ข้อ ๕๑ (๑) วรรคสอง และให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคา โดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคารายนั้น โดยให้ผู้เสนอราคามาดำเนินการให้ถูกต้องก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น