วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding)
     กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดทําแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) ขึ้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถที่จะอ่านรายละเอียดได้จาก ที่นี่

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) มีลักษณะเด่นๆ ดังนี้

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
- เป็นการจัดหาพัสดุหรือบริการทั่วไป เช่น กระดาษ , เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยส่วนราชการสามารถกระทำได้ 2 ลักษณะ คือ
1. จัดหาพัสดุ โดยใช้ใบเสนอราคา โดยมีมูลค่าเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
2. จัดหาพัสดุ โดยกระประมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมูลค่าเกิน 5,000,000 บาท

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
- เป็นการจัดหาพัสดุ หรือ บริการเฉพาะนอกเหนือจาก e-market กำหนดไว้ โดยการจัดหาพัสดุ หรือ บริการต้องมีมูลค่าเกิน  100,000 บาทขึ้นไป

           นอกจากนี้ระบบ e-GP จะเปลี่ยนระบบการสร้างโครงการเป็นแบบใหม่ทั้งหมด ซึ่ง ณ ตอนนี้ มีหน่วยงานนำร่องหลายหน่วยงาน คาดว่า จะเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานราชการทั้งหมดใช้ทันในปีงบประมาณ 2558

ที่มาของมูล http://www.gprocurement.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น