วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วิธีการสลาย PO ของระบบ GFMIS โดยการใช้เครื่อง Terminal

วิธีการสลาย ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยการใช้เครื่อง Terminal
                เมื่อส่วนราชการมีการสร้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS แล้ว ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง นั้นเบิกเงินไม่ทันตามกำหนด ก็จะต้องทำใบกันเงินในระบบ เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
ถ้าในกรณีที่ส่วนราชการต้องการแก้ไขข้อมูลในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างที่ยกยอดไปเบิกในปีงบประมาณใหม่  กรมบัญชีกลางไม่อนุญาตให้ส่วนราชการทำการแก้ไขข้อมูลรายการในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่มีการยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่แล้ว หากส่วนราชการจะแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ต้องทำการยกเลิกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเดิม และสร้างหรือไม่สร้างเอกสารสำรองเงินใหม่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ส่วนราชการต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการแก้ไขและเก็บหลักฐานไว้ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบได้
การยกเลิกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างที่มีการยกยอดมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมา สามารถทำได้ ดังนี้
-  เข้าหน้าจอ SAP Easy Access ระบบ SAP R/3 
 1. ส่วนเพิ่มเติม   
 2. ส่วนเพิ่มเติมระบบ – จัดซื้อจัดจ้าง 
ƒ 3. กระบวนงานสลาย PO เงินกันเหลื่อมปี  
 4. หรือพิมพ์ ZMM_POCL_PF  ในช่องใส่คำสั่ง  เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

-  จะปรากฏหน้าจอ  โปรแกรมการสลาย PO ดังรูป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  ปีบัญชี     :   ระบุปีงบประมาณ ปัจจุบัน ที่จะยกเลิกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างที่ถูกยกยอดมา
2.  เลขที่ใบสั่งซื้อ   เลขที่ใบสั่งซื้อที่ออกโดยระบบ GFMIS
3.  ประเภทเอกสารใบกันเงิน  :  ระบบแสดงค่า PF  (แก้ไขไม่ได้)
4.   เงื่อนไขการทำงาน   :   สลาย PO สร้างใบกันเงิน  กับ สลาย PO โดยไม่สร้างใบกันเงิน  (แก้ไขไม่ได้)
5.  ทดสอบการทำงาน  :   ถ้ามีเครื่องหมายถูก เมื่อเราทำการประมวลผล โปรแกรมจะทดสอบโดยการออกใบมาให้ดูก่อน  แต่ถ้า เราเอาเครื่องหมายถูกออก แล้วประมวลผล โปรแกรมจะสลาย PO ทันที
6.   ประมวลผล    คำสั่งสำหรับประมวลผลข้อมูลที่เรากรอกเข้าไป
ในกรณีที่สั่งประมวลผลโดยมีเครื่องหมายถูกตรงทดสอบการทำงาน 
โปรแกรมจะแสดงรายการ PO ที่สลาย และ เอกสารกันเงินใหม่ ขึ้นมาแทน
ในกรณีที่สั่งประมวลผลโดยไม่มีเครื่องหมายถูกตรงทดสอบการทำงาน
เมื่อเราทำการสลาย PO แล้ว จะปรากฏข้อความดังรูป  ให้เรานำ เลขที่เอกสารสำรองเงินที่ระบบออกให้ใส่ใน ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS แล้วนำไปสร้างข้อมูลในระบบใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ
หมายเหตุ  ถ้าเราสั่งประมวลผลโดย โดยไม่ใช้ระบบทดสอบการทำงาน จะปรากฎ ข้อความด้านล่างเมื่อเราได้เลขของเอกสารสำรองเงินมาแล้ว ให้ทำการพิมพ์ไว้ เนื่องจากต้องนำเอกสารใบนี้เป็นหลักฐานในการเบิกเงินต่อไป
                หลังจากที่ทำการสลายใบ PO แล้ว ให้ทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง  เมื่อแก้ไขเสร็จ ให้นำเลขของเอกสารสำรองเงินมาใส่ใน ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ของระบบ GFMIS (ดังรูป) จากนั้นก็นำไปเข้าระบบ GFMIS ตามกระบวนการตามปกติ


การใส่เลขที่ใบสำรองเงินในใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (เก่า)


 การใส่เลขที่ใบสำรองเงินในใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (ใหม่)


การใส่เลขที่ใบสำรองเงินในใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในระบบ GFMIS

****เมื่อเราทำการสลาย PO แล้วทำการสร้าง PO ในระบบ GFMIS ให้แก้ "วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา" เป็นวันที่ 1 ตุลาคม ด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น